Cập nhật lúc: 22/02/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021

Ngày thanh toán tạm ứng cỏ tức bằng tiền: 15/04/2021

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 24/04/2021

In Gửi Email
02622240159

02622240159