THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo đến Quý cổ đông ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022
Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mã chứng khoán: EAD

Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mã chứng khoán: EAD

Ngày 17/06/2022, Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk nhận được Thông báo số: 2017/TB-VSD ngày 14/06/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mã chứng khoán: EAD. Thời gian hủy: Từ ngày 28/06/2022
02622240159

02622240159