Cập nhật lúc: 11/12/2023

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2023 BẰNG TIỀN

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 15%/Vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)

- Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: 10/01/2024

- Ngày thanh toán: 25/01/2024

In Gửi Email
02622240159

02622240159