Cập nhật lúc: 11/03/2021

Cơ cấu tổ chức

* Mô hình quản trị công ty:

Công ty được tổ chức gọn nhẹ để giảm thiểu và triệt tiêu những lãng phí không cần thiết, và hướng đến hiệu quả cao nhất cho cổ đông. Tổng số cán bộ công nhân viên chỉ có 15 người.

       Tổ chức Bộ máy quản trị điều hành Công ty gồm có:

       - Bộ phận quản lý:

      + Giám đốc điều hành:       01 người

      + Phó giám đốc:                 01 người

       - Phòng kế toán tổng hợp:

      + Kế Toán trưởng:              01 người

      + Kế toán viên:                   01 người

       - Nhà máy thủy điện Ea Đrăng 2: Gồm

+ 01 Quản đốc phụ trách Nhà máy

+ 04 kíp vận hành: mỗi kíp vận hành có 01 Trưởng ca điều hành và 1 nhân viên vận hành.

+ 01 nhân viên tạp vụ.

+ 01 nhân viên bảo vệ

* Cơ cấu bộ máy quản lý:

So do quan ly

In Gửi Email
02622240159

02622240159