Cập nhật lúc: 25/06/2012

Đảng ủy EVN: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 BCHTW Đảng (Khoá XI)

 

Hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, trình bày 5 chuyên đề: Kết luận về việc tổng kết việc thi hành hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992; Kết luận tổng kết việc thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng; Kết luận về một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020; Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thường trực Đảng ủy Tập đoàn, mục tiêu của việc học tập Nghị quyết nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong đội ngũ CBCNVC. Trang bị kiến thức lý luận để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức của một số ít cán bộ, đảng viên. Đồng thời, giúp các cán bộ, đảng viên vận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần tích cực vào xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn cũng yêu cầu, sau hội nghị này, các đơn vị, cơ quan sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương V (Khoá XI) tới toàn thể cán bộ, đảng viên tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn.

In Gửi Email
02622240159

02622240159