Quý cổ đông Công ty CP thuỷ điện điện lực Đăk Lăk

Quý cổ đông Công ty CP thuỷ điện điện lực Đăk Lăk

Từ ngày 28/06/2022, Công ty sẽ tự quản lý các hoạt động liên quan đến cổ phiếu và cổ đông. Quý cổ đông chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần, đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần, điều chỉnh các thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông,......
CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần thủy điện điện lực Đắk Lắk là: Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng (VIETVALUES’)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021. Ngày thanh toán tạm ứng cỏ tức bằng tiền: 15/04/2021. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 24/04/2021
02622240159

02622240159