NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau: - Tỷ lệ thanh toán: 10%/ mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) - Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: 29/07/2022 - Ngày thanh toán: 15/08/2022
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo đến Quý cổ đông ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022
Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mã chứng khoán: EAD

Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mã chứng khoán: EAD

Ngày 17/06/2022, Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk nhận được Thông báo số: 2017/TB-VSD ngày 14/06/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mã chứng khoán: EAD. Thời gian hủy: Từ ngày 28/06/2022
Quý cổ đông Công ty CP thuỷ điện điện lực Đăk Lăk

Quý cổ đông Công ty CP thuỷ điện điện lực Đăk Lăk

Từ ngày 28/06/2022, Công ty sẽ tự quản lý các hoạt động liên quan đến cổ phiếu và cổ đông. Quý cổ đông chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần, đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần, điều chỉnh các thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông,......
02622240159

02622240159