Cập nhật lúc: 21/03/2023

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

DANH MỤC TÀI LIỆU 
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;
5. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022;
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
7. Điều lệ hoạt động Công ty (Dự thảo);
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
9.  Tờ trình thông qua Quỹ lương năm 2022;
10. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
11. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
12. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị 2023;
13. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
14.  Tờ trình đề nghị phê duyệt sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty;
15.  Tờ trình đề nghị thông qua bãi bỏ Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
16.     Dự thảo Nghị quyết

In Gửi Email
02622240159

02622240159