Cập nhật lúc: 22/04/2024

NGHỊ QUYẾT 70/2024/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THANH TOÁN CỔ TỨC PHẦN CÒN LẠI NĂM 2023 BẰNG TIỀN

Thông qua việc thanh toán cổ tức phần còn lại năm 2023 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 15%/ mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)

- Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: 22/05/2024

- Ngày thanh toán: 27/05/2024

In Gửi Email
02622240159

02622240159