Một số hình ảnh đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

02622240159

02622240159