Một số hình ảnh cánh bánh xe công tác trước khi sửa chữa

02622240159

02622240159