Công suất (MW):
0/6,4
Sản lượng:
(KWh)
Ngày:
Tháng:
0
Năm:
1.967.120
Mực nước hồ:
(m)
MNDBT:
390
Hiện tại:
385.8
MNC:
386
T/t thiết bị: Đang hoạt động tốt
Ghi chú: Ngừng tích nước
   
Tổng sản lượng:
Tổng sản lượng trong tháng: 2.466.676
Tổng sản lượng trong năm: 12.726.976
Ngày Sản Xuất Công suất Sản lượng Mực nước Tình Trạng Ghi Chú
15/08/2022 6.4 165.059 390 Đang hoạt động tốt
14/08/2022 6.4 166.125 390 Đang hoạt động tốt
13/08/2022 6.4 165.128 390 Đang hoạt động tốt
12/08/2022 6.4 164.062 390 Đang hoạt động tốt
11/08/2022 6.4 162.321 390 Đang hoạt động tốt
10/08/2022 6.4 163.465 390 Đang hoạt động tốt
09/08/2022 6.4 161.617 389.85 Đang hoạt động tốt
08/08/2022 6.4 163.377 389.1 Đang hoạt động tốt
07/08/2022 6.4 166.086 390 Đang hoạt động tốt
06/08/2022 6.4 165.362 390 Đang hoạt động tốt
05/08/2022 6.4 165.118 390 Đang hoạt động tốt
04/08/2022 6.4 165.675 390 Đang hoạt động tốt
03/08/2022 6.4 165.754 390 Đang hoạt động tốt
02/08/2022 6.4 165.930 390 Đang hoạt động tốt
01/08/2022 6.4 161.597 390 Đang hoạt động tốt
15/08/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 165.059
Mức Nước Hiện Tại: 390
14/08/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 166.125
Mức Nước Hiện Tại: 390
13/08/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 165.128
Mức Nước Hiện Tại: 390
12/08/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 164.062
Mức Nước Hiện Tại: 390
11/08/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 162.321
Mức Nước Hiện Tại: 390
10/08/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 163.465
Mức Nước Hiện Tại: 390
09/08/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 161.617
Mức Nước Hiện Tại: 389.85
08/08/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 163.377
Mức Nước Hiện Tại: 389.1
07/08/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 166.086
Mức Nước Hiện Tại: 390
06/08/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 165.362
Mức Nước Hiện Tại: 390
05/08/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 165.118
Mức Nước Hiện Tại: 390
04/08/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 165.675
Mức Nước Hiện Tại: 390
03/08/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 165.754
Mức Nước Hiện Tại: 390
02/08/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 165.930
Mức Nước Hiện Tại: 390
01/08/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 161.597
Mức Nước Hiện Tại: 390
02622240159

02622240159