Công suất (MW):
0/6,4
Sản lượng:
(KWh)
Ngày:
Tháng:
0
Năm:
1.967.120
Mực nước hồ:
(m)
MNDBT:
390
Hiện tại:
385.8
MNC:
386
T/t thiết bị: Đang hoạt động tốt
Ghi chú: Ngừng tích nước
   
Tổng sản lượng:
Tổng sản lượng trong tháng:
Tổng sản lượng trong năm: 26.084.886
Ngày Sản Xuất Công suất Sản lượng Mực nước Tình Trạng Ghi Chú
02622240159

02622240159