Công suất (MW):
0/6,4
Sản lượng:
(KWh)
Ngày:
Tháng:
0
Năm:
1.967.120
Mực nước hồ:
(m)
MNDBT:
390
Hiện tại:
385.8
MNC:
386
T/t thiết bị: Đang hoạt động tốt
Ghi chú: Ngừng tích nước
   
Tổng sản lượng:
Tổng sản lượng trong tháng: 2.470.223
Tổng sản lượng trong năm: 8.886.812
Ngày Sản Xuất Công suất Sản lượng Mực nước Tình Trạng Ghi Chú
20/09/2021 7.1 160072 390 Đang hoạt động tốt Giảm công suất chạy máy theo lệnh điều động của B41 từ 9h-17h
19/09/2021 7.1 161852 390 Đang hoạt động tốt Giảm công suất theo lệnh điều động của B41 từ 8h-16h
18/09/2021 7.1 158595 390 Đang hoạt động tốt Giảm công suất theo lệnh điều động của B41 từ 8h-13h và 14h-18h
17/09/2021 7.1 146069 390 Đang hoạt động tốt Giảm công suất theo lệnh điều động của B41 từ 10h đến 14h
16/09/2021 7.1 156874 390 Đang hoạt động tốt Giảm công suất theo lệnh điều động của B41 từ 10h đến 14h
15/09/2021 7.2 168257 390 Đang hoạt động tốt
14/09/2021 7.1 168023 360 Đang hoạt động tốt
13/09/2021 7.1 167160 390 Đang hoạt động tốt
12/09/2021 7.1 164698 390 Đang hoạt động tốt
11/09/2021 7 159603 390 Đang hoạt động tốt
10/09/2021 6.3 109789 389.3 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
09/09/2021 3.5 59630 387.4 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
08/09/2021 3.5 33574 387.4 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
07/09/2021 3.5 83624 386.4 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
06/09/2021 6.3 90402 386.5 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
05/09/2021 6.3 132095 386.8 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
04/09/2021 6.3 130221 387.8 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
03/09/2021 6.3 88823 388.25 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
02/09/2021 3.5 60360 388.3 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
01/09/2021 3.5 70502 387.55 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
20/09/2021 Công Xuất: 7.1 Sản Lượng: 160072
Mức Nước Hiện Tại: 390
19/09/2021 Công Xuất: 7.1 Sản Lượng: 161852
Mức Nước Hiện Tại: 390
18/09/2021 Công Xuất: 7.1 Sản Lượng: 158595
Mức Nước Hiện Tại: 390
17/09/2021 Công Xuất: 7.1 Sản Lượng: 146069
Mức Nước Hiện Tại: 390
16/09/2021 Công Xuất: 7.1 Sản Lượng: 156874
Mức Nước Hiện Tại: 390
15/09/2021 Công Xuất: 7.2 Sản Lượng: 168257
Mức Nước Hiện Tại: 390
14/09/2021 Công Xuất: 7.1 Sản Lượng: 168023
Mức Nước Hiện Tại: 360
13/09/2021 Công Xuất: 7.1 Sản Lượng: 167160
Mức Nước Hiện Tại: 390
12/09/2021 Công Xuất: 7.1 Sản Lượng: 164698
Mức Nước Hiện Tại: 390
11/09/2021 Công Xuất: 7 Sản Lượng: 159603
Mức Nước Hiện Tại: 390
10/09/2021 Công Xuất: 6.3 Sản Lượng: 109789
Mức Nước Hiện Tại: 389.3
09/09/2021 Công Xuất: 3.5 Sản Lượng: 59630
Mức Nước Hiện Tại: 387.4
08/09/2021 Công Xuất: 3.5 Sản Lượng: 33574
Mức Nước Hiện Tại: 387.4
07/09/2021 Công Xuất: 3.5 Sản Lượng: 83624
Mức Nước Hiện Tại: 386.4
06/09/2021 Công Xuất: 6.3 Sản Lượng: 90402
Mức Nước Hiện Tại: 386.5
05/09/2021 Công Xuất: 6.3 Sản Lượng: 132095
Mức Nước Hiện Tại: 386.8
04/09/2021 Công Xuất: 6.3 Sản Lượng: 130221
Mức Nước Hiện Tại: 387.8
03/09/2021 Công Xuất: 6.3 Sản Lượng: 88823
Mức Nước Hiện Tại: 388.25
02/09/2021 Công Xuất: 3.5 Sản Lượng: 60360
Mức Nước Hiện Tại: 388.3
01/09/2021 Công Xuất: 3.5 Sản Lượng: 70502
Mức Nước Hiện Tại: 387.55
02622240159

02622240159