Công suất (MW):
0/6,4
Sản lượng:
(KWh)
Ngày:
Tháng:
0
Năm:
1.967.120
Mực nước hồ:
(m)
MNDBT:
390
Hiện tại:
385.8
MNC:
386
T/t thiết bị: Đang hoạt động tốt
Ghi chú: Ngừng tích nước
   
Tổng sản lượng:
Tổng sản lượng trong tháng: 1.593.879
Tổng sản lượng trong năm: 1.593.879
Ngày Sản Xuất Công suất Sản lượng Mực nước Tình Trạng Ghi Chú
26/01/2022 6.4 47.555 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
25/01/2022 6.4 37.903 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
24/01/2022 6.4 37.619 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
23/01/2022 0 390 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
22/01/2022 6.4 36.681 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
21/01/2022 6.4 60.483 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
20/01/2022 6.4 75.767 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
19/01/2022 6.4 68.902 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
18/01/2022 6.4 36.984 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
17/01/2022 6.4 59.779 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
16/01/2022 3.8 41.169 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
15/01/2022 6.4 57.392 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
14/01/2022 6.4 51.457 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
13/01/2022 6.4 59.260 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
12/01/2022 6.4 74.603 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
11/01/2022 6.4 84.158 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
10/01/2022 6.4 78.349 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
09/01/2022 3.8 65.842 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
08/01/2022 6.4 77.322 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
07/01/2022 6.4 75.630 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
06/01/2022 6.4 37.062 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
05/01/2022 6.4 58.987 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
04/01/2022 6.4 75.151 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
03/01/2022 6.4 135.625 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
02/01/2022 3.8 67.250 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
01/01/2022 6.4 92.949 390 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
26/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 47.555
Mức Nước Hiện Tại: 390
25/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 37.903
Mức Nước Hiện Tại: 390
24/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 37.619
Mức Nước Hiện Tại: 390
23/01/2022 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 390
22/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 36.681
Mức Nước Hiện Tại: 390
21/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 60.483
Mức Nước Hiện Tại: 390
20/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 75.767
Mức Nước Hiện Tại: 390
19/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 68.902
Mức Nước Hiện Tại: 390
18/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 36.984
Mức Nước Hiện Tại: 390
17/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 59.779
Mức Nước Hiện Tại: 390
16/01/2022 Công Suất: 3.8 Sản Lượng: 41.169
Mức Nước Hiện Tại: 390
15/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 57.392
Mức Nước Hiện Tại: 390
14/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 51.457
Mức Nước Hiện Tại: 390
13/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 59.260
Mức Nước Hiện Tại: 390
12/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 74.603
Mức Nước Hiện Tại: 390
11/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 84.158
Mức Nước Hiện Tại: 390
10/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 78.349
Mức Nước Hiện Tại: 390
09/01/2022 Công Suất: 3.8 Sản Lượng: 65.842
Mức Nước Hiện Tại: 390
08/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 77.322
Mức Nước Hiện Tại: 390
07/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 75.630
Mức Nước Hiện Tại: 390
06/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 37.062
Mức Nước Hiện Tại: 390
05/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 58.987
Mức Nước Hiện Tại: 390
04/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 75.151
Mức Nước Hiện Tại: 390
03/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 135.625
Mức Nước Hiện Tại: 390
02/01/2022 Công Suất: 3.8 Sản Lượng: 67.250
Mức Nước Hiện Tại: 390
01/01/2022 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 92.949
Mức Nước Hiện Tại: 390
02622240159

02622240159