Công suất (MW):
0/6,4
Sản lượng:
(KWh)
Ngày:
Tháng:
0
Năm:
1.967.120
Mực nước hồ:
(m)
MNDBT:
390
Hiện tại:
385.8
MNC:
386
T/t thiết bị: Đang hoạt động tốt
Ghi chú: Ngừng tích nước
   
Tổng sản lượng:
Tổng sản lượng trong tháng:
Tổng sản lượng trong năm: 1.198.986
Ngày Sản Xuất Công suất Sản lượng Mực nước Tình Trạng Ghi Chú
18/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
17/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
16/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
15/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
14/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
13/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
12/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
11/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
10/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
09/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
08/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
07/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
06/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
05/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
04/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
03/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
02/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
01/05/2024 0 385.8 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
18/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
17/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
16/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
15/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
14/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
13/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
12/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
11/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
10/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
09/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
08/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
07/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
06/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
05/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
04/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
03/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
02/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
01/05/2024 Công Suất: 0 Sản Lượng:
Mức Nước Hiện Tại: 385.8
02622240159

02622240159