Công suất (MW):
0
Sản lượng:
0
Ngày:
Tháng:
0
Năm:
1.967.120
Mực nước hồ:
(m)
MNDBT:
390
Hiện tại:
385.8
MNC:
386
T/t thiết bị: Đang hoạt động tốt
Ghi chú: Ngừng tích nước
   
Tổng sản lượng:
Tổng sản lượng trong tháng:
Tổng sản lượng trong năm: 1.967.120
Ngày Sản Xuất Công suất Sản lượng Mực nước Tình Trạng Ghi Chú
10/05/2021 0 0 386.7 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
09/05/2021 0 0 386.7 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
08/05/2021 0 0 386.7 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
07/05/2021 0 0 386.7 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
06/05/2021 0 0 386.7 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
05/05/2021 0 0 386.7 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
04/05/2021 0 0 386.7 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
03/05/2021 0 0 386.7 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
02/05/2021 0 0 386.6 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
01/05/2021 0 0 386.6 Đang hoạt động tốt Ngừng tích nước
10/05/2021 Công Xuất: 0 Sản Lượng: 0
Mức Nước Hiện Tại: 386.7
09/05/2021 Công Xuất: 0 Sản Lượng: 0
Mức Nước Hiện Tại: 386.7
08/05/2021 Công Xuất: 0 Sản Lượng: 0
Mức Nước Hiện Tại: 386.7
07/05/2021 Công Xuất: 0 Sản Lượng: 0
Mức Nước Hiện Tại: 386.7
06/05/2021 Công Xuất: 0 Sản Lượng: 0
Mức Nước Hiện Tại: 386.7
05/05/2021 Công Xuất: 0 Sản Lượng: 0
Mức Nước Hiện Tại: 386.7
04/05/2021 Công Xuất: 0 Sản Lượng: 0
Mức Nước Hiện Tại: 386.7
03/05/2021 Công Xuất: 0 Sản Lượng: 0
Mức Nước Hiện Tại: 386.7
02/05/2021 Công Xuất: 0 Sản Lượng: 0
Mức Nước Hiện Tại: 386.6
01/05/2021 Công Xuất: 0 Sản Lượng: 0
Mức Nước Hiện Tại: 386.6
02622240159

02622240159